Witaj gościu, skoro czytasz tą wiadomość, to znaczy, że nie jesteś zarejestrowany. Kliknij tutaj, aby zarejestrować się na forum. Rejestracja jest bardzo szybka i darmowa! Dzięki rejestracji będziesz mógł pisać nowe tematy oraz odpowiadać w postach! :) Pozdrawiamy! Administracja EasyLife!

  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Katedra] Konkordat
#1
KONKORDAT
Artykuł 1
Według Kościoła Katolickiego dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele i kolejno poniżej wymienione dni świąteczne.
1) 1 stycznia — uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (dzień Nowego Roku),
2) drugi dzień Wielkanocy,
3) dzień Bożego Ciała,
4) 15 sierpnia — uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
5) 1 listopada — dzień Wszystkich Świętych,
6) 25 grudnia — pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
7) 26 grudnia — drugi dzień Bożego Narodzenia.
Artykuł 2
1. Serwer uznaje Kościół Katolicki w zasadach określonych w 40 punkcie regulaminu.
Artykuł 3
Władze Kościelne potwierdzają, że Serwer i Kościół Katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego oraz tradycji serwera.
Artykuł 4
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Serwer zapewnia Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego zgodnie z zasadami określonymi w 40 punkcie regulaminu.
Artykuł 5
1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych, opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
Artykuł 6
1. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
2. Mianowanie i odwoływanie biskupów należy wyłącznie do aktualnego Arcybiskupa Metropolity Serwera.
Artykuł 7
1. Serwer powinien zapewnić Kościołowi Katolickiemu wolność sprawowania kultu zgodnie z artykułem 4 oraz 40 punktem regulaminu.
2. Organizowanie kultu publicznego należy do władzy kościelnej zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i z zachowaniem odpowiednich punktów regulaminu.
3. Miejscom przeznaczonym przez właściwą władzę kościelną do sprawowania kultu i grzebania zmarłych serwer powinien gwarantować w tym celu nienaruszalność. Z ważnych powodów i za zgodą kompetentnej władzy kościelnej można przeznaczyć te miejsca na inny użytek. 
4. Sprawowanie kultu publicznego w miejscach innych niż określone przez Arcybiskupa Metropolitę wymaga zgody Administracji Serwera.
Artykuł 8
Kościelne osoby prawne mogą zakładać fundacje.
Artykuł 9
Kościół ma prawo do budowy, rozbudowy i konserwacji obiektów sakralnych i kościelnych oraz cmentarzy — zgodnie z regulaminem serwera. O potrzebie budowy świątyni i o założeniu cmentarza decyduje Arcybiskup Metropolita lub w wyjątkowych przypadkach Biskup Pomocniczy. Budowę obiektów sakralnych i kościelnych oraz założenie cmentarza inicjują właściwe władze kościelne po uzgodnieniu miejsca z specjalnymi Komisjami Diecezji.
Artykuł 10
1. Serwer powinien gwarantować Kościołowi Katolickiemu prawo do swobodnego zakładania i prowadzenia szkół wyższych, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych oraz instytutów naukowo-badawczych.
2. Status prawny szkół wyższych, o których mowa w ustępie 1, a także tryb i zakres nauczenia oraz uznanie kościelnych stopni i tytułów oraz status prawny wydziałów teologii katolickiej na uniwersytetach regulują przepisy wydane przez Kurie Metropolitalną.
Artykuł 11
1. Serwer powinien zapewniać warunki do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych osobom przebywającym w zakładach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki zdrowotnej i społecznej, a także w innych zakładach i placówkach tego rodzaju.
2. Osobom, o których mowa w ustępie 1, zapewnia się w szczególności możliwość uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta oraz w katechizacji i rekolekcjach, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych w zgodzie z celami pobytu tych osób w zakładach wskazanych w ustępie 1.
3. Dla realizacji uprawnień osób, o których mowa w ustępie 1, Arcybiskup Metropolita skieruje kapelanów, z którymi odpowiednia instytucja zawrze stosowną umowę.
Artykuł 12
Serwer powinien uznać prawo wiernych do zrzeszania się zgodnie z prawem kanonicznym i w celach określonych w tym prawie. Jeżeli te zrzeszenia poprzez swą działalność łamią regulamin, w trybie natychmiastowym powinien zostać o tym powiadomiony Arcybiskup Metropolita, i powinny z tego zostać wyciągnięte konsekwencje.
Artykuł 13
1. Kościół Katolicki ma prawo swobodnego drukowania, wydawania i rozpowszechniania wszelkich publikacji związanych z jego posłannictwem.
2. Kościół Katolicki ma prawo do posiadania i używania własnych środków społecznego przekazu, a także do emitowania programów w publicznej radiofonii i telewizji zgodnie z zasadami 40 puntku regulaminu.
Artykuł 14
Kościół Katolicki nie ma prawa ingerować w sprawy prywatne graczy, jest on powołany z określoną misją i nie powinien obrażać innych wyznań, mniejszości seksualnych, mniejszości etnicznych oraz innych tego typu ugrupowań.

Dokument ten wchodzi w życie od dnia 21.07.2021r.
JE. Ks. Arcybiskup Metropolita Easylife @Ryben123


[Obrazek: jMb64VL.jpg]
MARYLA PO WAS IDZIE
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości